Foreign Language

自動翻訳について

民間の自動翻訳サービスを利用し、熊本大学病院公式ホームページを英語・中国語(簡体・繁体)・韓国語・フランス語・ベトナム語に翻訳します。
自動翻訳システムによる機械翻訳のため、必ずしも正確な翻訳であるとは限りません。翻訳前の日本語ページの本来の内容と異なる場合もございますので、このことを十分ご理解のうえご利用ください。
なお、日本語ページから受診方法等を抜粋した概略版もございますので、そちらもご活用ください。

English

We use a private automatic translation service to translate the official website of Kumamoto University Hospital into English, Chinese (simplified / traditional), Korean, French, and Vietnamese.
Since it is a machine translation by an automatic translation system, it is not always an accurate translation.
The original content of the Japanese page before translation may differ, so please be aware of this before using it.
In addition, there is also a summary version of the consultation method etc. excerpted from the Japanese page, so please use that as well.

中文 简化字(Simplified Chinese)

我们使用私人自动翻译服务将熊本大学医院官方网站翻译成英语、中文(简体/ 繁体)、韩语、法语和越南语。
由于它是由自动翻译系统进行的机器翻译,因此并不总是准确的翻译。
翻译前的日语页面的原始内容可能会有所不同,因此请在使用前注意这一点。
此外,还有从日语页面摘录的咨询方法等的摘要版本,因此请也使用它。

中文 繁體字(Traditional Chinese)

我們使用私人自動翻譯服務將熊本大學醫院的官方網站翻譯成英文、中文(簡體/ 繁體)、韓文、法文和越南文。
由於它是由自動翻譯系統進行的機器翻譯,因此並不總是準確的翻譯。
翻譯前的日語頁面的原始內容可能會有所不同,因此請在使用前註意這一點。
此外,還有從日語頁面摘錄的諮詢方法等的摘要版本,因此請也使用它。

한국어(Korean)

민간 자동 번역 서비스를 이용하여 구마모토 대학 병원 공식 홈페이지를 영어·중국어(간체·번체)·한국어·프랑스어·베트남어로 번역합니다.
자동 번역 시스템을 통한 기계 번역으로 인해 반드시 정확한 번역은 아닙니다.
번역전의 일본어 페이지의 본래의 내용과 다른 경우도 있기 때문에, 이 일을 충분히 이해한 후에 이용해 주십시오.
덧붙여 일본어 페이지로부터 진찰 방법등을 발췌한 개략판도 있으므로, 그쪽도 활용해 주세요.

Français(France)

Nous utilisons un service privé de traduction automatique pour traduire le site officiel de l'hôpital universitaire de Kumamoto en anglais, chinois (simplifié/traditionnel), coréen, français et vietnamien.
Puisqu'il s'agit d'une traduction automatique par un système de traduction automatique, ce n'est pas toujours une traduction précise.
Le contenu original de la page japonaise avant la traduction peut différer, veuillez donc en être conscient avant de l'utiliser.
En outre, il existe également une version résumée de la méthode de consultation, etc. extraite de la page japonaise, veuillez donc l'utiliser également.

Tiếng Việt(Vietnam)

Chúng tôi sử dụng dịch vụ dịch tự động riêng để dịch trang web chính thức của Bệnh viện Đại học Kumamoto sang tiếng Anh, tiếng Trung (giản thể / phồn thể), tiếng Hàn, tiếng Pháp và tiếng Việt.
Vì nó là một bản dịch máy bởi một hệ thống dịch tự động, nó không phải lúc nào cũng là một bản dịch chính xác.
Nội dung gốc của trang tiếng Nhật trước khi dịch có thể khác nhau, vì vậy hãy lưu ý điều này trước khi sử dụng.
Ngoài ra, cũng có một phiên bản tóm tắt của phương pháp tham vấn, vv được trích từ trang tiếng Nhật, vì vậy hãy sử dụng luôn.